joomla 1.6

Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom) 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: DZN 55/16

 

PREDMET NABAVE:

Nabava roba

 

„STROJ ZA PROIZVODNJU METLI I ČETKI“

 

 

NARUČITELJ:

 

ČULJAK obrt za proizvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12

35000 Slavonski Brod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verzija dokumenta: Final

 

 

 

SADRŽAJ

 

1         OPĆI PODACI 3

1.1    Naručitelj 3

1.2    Kontakt osoba. 3

1.3    Evidencijski broj nabave. 3

1.4    Navod o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  3

1.5    Vrsta postupka nabave. 3

1.6    Vrsta ugovora. 3

2         PODACI O PREDMETU NABAVE. 4

2.1    Kraći opis predmeta nabave. 4

2.2    Tehničke pojedinosti predmeta nabave. 4

2.3    Mjesto isporuke predmeta nabave. 5

2.4    Podaci o količini i načinu isporuke predmeta nabave. 5

2.5    Rok isporuke predmeta nabave. 5

3         PODACI O PONUDI 6

3.1    Način dostave ponude. 6

3.2    Alternativne ponude nisu dopuštene. 6

3.3    Podjela predmeta nabave u grupe. 6

3.4    Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude. 6

3.5    Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude. 7

3.6    Način određivanja cijene ponude i valuta ponude. 7

3.7    Kriterij za odabir ponude. 8

3.8    Pregled i ocjena ponuda. 12

3.9    Jezik i pismo ponude. 12

3.10 Rok valjanosti ponude. 12

4         ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA. 13

4.1    Odredba o sposobnosti ponuditelja. 13

4.2    Dokaz stručne i poslovne sposobnosti 13

5         OSTALE ODREDBE. 14

5.1    Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda. 14

5.2    Rok za donošenje odluke o odabiru. 15

5.3    Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje. 15

 

 

 

 

 

UPUTE ZA IZRADU PONUDE

(Upute za ponuditelje)

 

1      OPĆI PODACI

 

1.1     Naručitelj

 

ČULJAK obrt za proizvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12, 35 000 Slavonski Brod

OIB: 53091835347

 

Naručitelj je u sustavu PDV-a.

1.2     Kontakt osoba

Ivan Kodžoman

E-mail: ivan@culjak.hr

Mob: +385 095 492 2300

Tel:  +385 (0)35 492 230

Fax: +385 (0)35 490-002

 

1.3     Evidencijski broj nabave

 

DZN 55/16

1.4     Navod o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) navodimo da  ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu koji se smatra sukobom interesa pri sklapanju ugovora.

1.5     Vrsta postupka nabave

Otvoreni postupak

1.6     Vrsta ugovora

Ugovor o nabavi roba

 

 

 

2      PODACI O PREDMETU NABAVE

 

2.1     Kraći opis predmeta nabave

Ovom dokumentacijom za nadmetanje prikupljaju se ponude za nabavu 1. (jednog) specijaliziranog stroja za izradu metli i četki.

Na stroju se trebaju moći proizvoditi proizvodi kao što su:

-  veće plastične metle

-  manje plastične metlice

-  wc četke

-  četkice za nokte

-  ribaće četke i sl.

Stroj treba omogućiti prihvaćanje svih potrebnih dijelova za proizvodnju metli i četki, kao što su: plastična ili drvena tijela metle ili četkice (tzv. pakna) te umjetna vlakna u skupinama.

Stroj treba ima funkcionalnost automatiziranog bušenja rupa u pakne i ubacivanje umjetnih vlaka u rupe, kao bi se formirao gotov (polu)proizvod.

 

2.2     Tehničke pojedinosti predmeta nabave

Stroj za proizvodnju metli i četki mora imati slijedeće minimalne tehničke karakteristike:

 1. Minimalan broj prihvatnih čeljusti = 6 komada
 2. Minimalan broj bušilica = 2 komada
 3. Minimalan broj alata za umetanje = 2
 4. Minimalan broj osi = 5
 5. Stroj treba imati mogućnost i ručnog upravljanja
 6. Stroj treba biti kružnog tipa – kružni način rada

 

2.3     Mjesto isporuke predmeta nabave

 

Mjesto isporuke robe je sjedište naručitelja:

ČULJAK obrt za proizvodnju vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12, 35 000 SLAVONSKI BROD

REPUBLIKA HRVATSKA

 

2.4     Podaci o količini i načinu isporuke predmeta nabave

 

Naručitelj će naručiti 1 (jedan) stroj za proizvodnju metli i četki koji zadovoljava navedene minimalne tehničke karakteristike.

Ponuditelj će stroj dovesti na lokaciju naručitelja.

Naručitelj očekuje da ponuđena cijena stroja obuhvaća i slijedeći trošak:

-  trošak instalacije (montaže) stroja na lokaciji naručitelja (isto treba biti posebno iskazano na računu)

2.5     Rok isporuke predmeta nabave

 

Maksimalna duljina roka isporuke predmeta nabave je 120 (slovima: stodvadeset) kalendarskih dana počevši od prvog narednog dana od datuma potpisivanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj može isporučiti predmet nabave ranije, dobit će dodatne bodova prilikom ocjenjivanja njegove ponude.

 

 

 

3      PODACI O PONUDI

 

3.1     Način dostave ponude

 

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.

Na omotnici ponude mora biti naznačen:

-      naziv i adresa naručitelja,

-      naziv i adresa ponuditelja,

-      evidencijski broj nabave,

-      naziv predmeta nabave,

-      naznaka „ne otvaraj“.

Adresa za dostavu ponuda u pisanom obliku: ČULJAK obrt za proizvodnju, vl. Rajko Čuljak, Ulica Vjekoslava Babukića 12, 35 000 SLAVONSKI BROD

Ponude se mogu dostaviti i u elektroničkom obliku i to na adresu: ivan@culjak.hr

Ponude koje se dostave u elektroničkom obliku ne moraju biti dostavljene u pisanom obliku.

3.2     Alternativne ponude nisu dopuštene

Alternativne ponude nisu dopuštene

3.3     Podjela predmeta nabave u grupe

Predmet nabave nije podijeljen u grupe

3.4     Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude

 

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi dokumenata traženih sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

 

 

 

U slučaju potrebe pojašnjenja ili upotpunjavanja naručitelj će pozvati ponuditelje da u roku od 5 dana, pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati uz ponudu.

Ovakvo pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi dokumenata traženih sukladno člancima 67. do 74. ZJN ne smatra se izmjenom ponude.

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku od 5 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

Postupanje naručitelja neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju te će biti transparentno.

3.5     Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuda se ne može mijenjati, niti se može odustati od nje, nakon isteka roka za dostavu ponuda.

3.6     Način određivanja cijene ponude i valuta ponude

 

Ponuditelj izražava cijenu u valuti koja se koristi u njegovom poslovanju.

Naručitelj će cijenu u valuti ponuditelja pretvoriti u kune prema srednjem tečaju Narodne banke hrvatske na dan davanja ponude.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude.

Cijena je nepromjenjiva.

Naručitelj će provjeriti računsku ispravnost ponude.

 

3.7     Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (članak 82., stavak 1.,točka 1. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu.

Kriteriji za odabir ponude su vezani za predmet nabave u cilju ostvarivanja njegove kvalitete i dobivanja najveće vrijednosti za novac.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se u odnosu na slijedeće kriterije:

 

1. Ponuđena cijena bez PDV-a za stroj za proizvodnju metli i četaka – 1 (jedan) komad -  (maksimalno 60 bodova)

2. Kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave (maksimalno 40 bodova)

a) Rok isporuke predmeta nabave od trenutka potpisivanja ugovora (maksimalno 20 bodova)

b) Vrijeme otklanjanja kvara na stroju od trenutka prijave kvara od strane naručitelja (maksimalno 20 bodova)

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda može ostvariti maksimalno 100 bodova.

Ključni kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude objašnjavaju se u nastavku, kao i sustav bodovanja i odabira ekonomski najpovoljnije ponude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ponuđena cijena za predmet nabave

 

 

Od ponuditelja se očekuje da u ponudi iskaže cijenu za ponuđenu robu (bez PDV-a)

 

Ponuda s najnižom ponuđenom cijenom (bez PDV-a) za predmet nabave donosi ponuditelju maksimalni broj bodova: 60.

 

Ostale ponude dobivaju bodove prema slijedećoj formuli:

 

 

 

 

Gdje je:

 

P min          – najniža cijena (ponuda s najnižom cijenom)

P n              – cijena iz analizirane ponude

 

 

 

 

 

 

 

2. Kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave

Naručitelj smatra da je kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave bitna za njegovo daljnje poslovanje.

 

Kvalitetu isporuke i održavanja predmeta nabave naručitelj će ocijeniti prema slijedećim kriterijima:

 

a) Rok isporuke predmeta nabave

 

Od ponuditelja se očekuje što brža isporuka (manji broj dana) predmeta nabave na lokaciju naručitelja računajući od prvog slijedećeg dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi predmeta nabave.

 

 

b) Održavanje predmeta nabave

 

Od ponuditelja se očekuje što brži odziv – početak otklanjanja zastoja stroja (manji broj sati) od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a) obavijestio ponuditelja o zastoju stroja.

 

Vrednovanje ponuda prema navedenim kriterijima određuje se u rasponu od: slabo, prihvatljivo, odlično.

 

Značenje ocjena po definiranim kriterijima:

 

a) Rok isporuke predmeta nabave

 

- slabo (rok isporuke predmeta nabave je dulji od 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora)

 

- prihvatljivo (rok isporuke predmeta nabave je dulji od 60 kalendarskih, a kraći od 120 dana od dana potpisivanja ugovora)

 

- odlično (rok isporuke predmeta nabave je kraći od 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Održavanje predmeta nabave

 

- slabo (trenutak početka otklanjanja zastoja stroja je duže od 72 sata od ) od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a) obavijestio ponuditelja o zastoju stroja)

 

- prihvatljivo (trenutak početka otklanjanja zastoja stroja je duže od 48 sati od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a) o zastoju stroja, a kraće od 97 sata od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a) obavijestio ponuditelja o zastoju stroja

 

- odlično (trenutak početka otklanjanja zastoja stroja je kraće od 49 sati od od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a) obavijestio ponuditelja o zastoju stroja)

 

Naručitelj pod trenutkom početka otklanjanja zastoja stroja smatra:

 

-  trenutak dolaska stručnjaka ponuditelja na lokaciju naručitelja radi otklanjanja zastoja stroja i/ili

 

-  trenutak dolaska ovlaštenog lokalnog predstavnika ponuditelja na lokaciju naručitelja radi otklanjanja zastoja stroja

 

 

Svaka od dobivenih ocjena po navedenim kriterijima donosi određeni broj bodova:

 

a) Broj bodova prema kriteriju „Rok isporuke predmeta nabave“ (maksimalan broj bodova: 20)

 

- slabo (broj bodova: 5)

- prihvatljivo (broj bodova: 10)

- odlično (broj bodova: 20)

 

b) Broj bodova prema kriteriju „Održavanje predmeta nabave) (maksimalan broj bodova: 20)

 

- slabo (broj bodova: 5)

- prihvatljivo (broj bodova: 10)

- odlično (broj bodova: 20)

 

 

 

 

 

 

 

3.8     Pregled i ocjena ponuda

 

Stručno povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda

Pregled i ocjena ponuda biti će izvršena od strane stručnog povjerenstva naručitelja. Stručno povjerenstvo bira ovlaštena osoba naručitelja.

Stručno povjerenstvo sastojat će se od 3 (tri) člana.

Pregled i ocjena ponuda

Stručno povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude prema utvrđenim kriterijima za odabir ponuda.

Stručno povjerenstvo utvrdit će rang listu ponuditelja u skladu s objektivnim pregledom i ocjenom ponuda i predložiti naručitelju odabir sposobnog ponuditelja koji nudi predmet nabave, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, za ekonomski najpovoljniju ponudu od svih prispjelih ponuda sposobnih ponuditelja.

3.9     Jezik i pismo ponude

 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik može obaviti i naručitelj.

 

3.10 Rok valjanosti ponude

 

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne smije biti kraći od  120 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 

 

 

 

 

4      ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

 

4.1     Odredba o sposobnosti ponuditelja

Zainteresirani ponuditelj, uz ponudu za predmetnu nabavu, mora dostaviti i slijedeće podatke o svome poslovanju, u obliku Izjave i referentne liste:

 

 1. Podatak kada je tvrtka ponuditelja osnovana – broj godina poslovanja
 2. Ukupan broj prodanih strojeva iste funkcionalnosti kao predmet nabave (do 01.12.2016.)
 3. Ukupan broj prodanih strojeva iste funkcionalnosti kao predmet nabave i popis kupaca (u 2015. i  do 01.12.2016. godine)

 

Ponuditelj Izjavu daje u slobodnoj formi.

 

 

4.2     Dokaz stručne i poslovne sposobnosti

Ukoliko ponuditelj ne dostavi referentnu listu, a u skladu s zahtjevom formuliranim u odjeljku 4.1 – smatrat će se da ponuditelj, sa stručne i poslovne strane, nije zadovoljio tražene kriterije za participiranje u daljnjem postupku nabave i isto će biti dostatan razlog za njegovo isključenje.

 

 

 

 

 

5      OSTALE ODREDBE

 

5.1     Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda

 

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu u:

- pismenom obliku

- elektroničkom obliku (putem E-mail-a)

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u pismenom obliku, ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave i naznakom „ Ne otvaraj“ na adresu naručitelja:

ČULJAK obrt za prozvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12,

35000 SLAVONSKI BROD,

Ponuda za nadmetanje – DZN 55/16,

“Stroj za proizvodnju metli i četki“

"Ne otvaraj"

Ukoliko ponuditelj šalje ponudu u elektroničkom obliku (u .pdf formatu, kao jedan dokument), ista se šalje na E-mail adresu naručitelja:

ivan@culjak.hr

Ponuda u pisanom ili elektroničkom obliku mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18.01.2017. godine do 24:00 sata, bez obzira na način dostave.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjela ponuda te neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

Za ponude u elektroničkom obliku, koje su dostavljene izvan roka, poslat će se službena obavijest putem E-maila naručitelja da su iste zakašnjele.

Otvaranje ponuda održat će se 19.01.2017. godine u 12 sati.

 

5.2     Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 2 (dva)  dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

5.3     Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

 

Dokumentacija  za nadmetanje može se preuzeti putem slanja Zahtjeva za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje na E-mail adresu naručitelja:

 

ivan@culjak.hr

 

Zahtjev za preuzimane dokumentacije mora sadržavati podatke o ponuditelju i to:

 

-  Naziv ponuditelja

-  Adresa ponuditelja

-  Država ponuditelja

-  Kontakt osoba

-  Telefon kontakt osobe ponuditelja

-  E-mail kontakt osobe ponuditelja

OBAVIJEST O NABAVIEvidencijski broj nabave: DZN 55/16


PREDMET NABAVE:

Nabava roba

„STROJ ZA PROIZVODNJU METLI I ČETKI“

NARUČITELJ:

ČULJAK obrt za proizvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12

35000 Slavonski Brod

SADRŽAJ

 

1         OPĆI PODACI 3

1.1    Naručitelj 3

1.2    Kontakt osoba. 3

2         PODACI O PREDMETU NABAVE. 3

2.1    Kraći opis predmeta nabave. 3

2.2    Tehničke pojedinosti predmeta nabave. 4

3         OSTALE ODREDBE. 4

3.1    Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda. 4

3.2    Rok za donošenje odluke o odabiru. 6

3.3    Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje. 6

3.4    Odredba o sposobnosti ponuditelja. 6

 

 

OSNOVI PODACI O NABAVI

 

1      OPĆI PODACI

 

1.1     Naručitelj

 

ČULJAK obrt za proizvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12, 35 000 Slavonski Brod

OIB: 53091835347

 

Naručitelj je u sustavu PDV-a.

1.2     Kontakt osoba

Ivan Kodžoman

E-mail: ivan@culjak.hr

Mob: +385 095 492 2300

Tel:  +385 (0)35 492 230

Fax: +385 (0)35 490-002

 

2      PODACI O PREDMETU NABAVE

 

2.1     Kraći opis predmeta nabave

Naručitelj će prikupljati ponude za nabavu 1. (jednog) specijaliziranog stroja za izradu metli i četki počevši od slijedećeg dana od dana objave ove obavijesti (od 30.12.2016., od 00:00 h)

Na stroju se trebaju moći proizvoditi proizvodi kao što su:

-  veće plastične metle

-  manje plastične metlice

-  wc četke

-  četkice za nokte

-  ribaće četke i sl.

 

 

 

2.2     Tehničke pojedinosti predmeta nabave

 

Stroj za proizvodnju metli i četki mora imati slijedeće minimalne tehničke karakteristike:

 1. Minimalan broj prihvatnih čeljusti = 6 komada
 2. Minimalan broj bušilica = 2 komada
 3. Minimalan broj alata za umetanje = 2
 4. Minimalan broj osi = 5
 5. Stroj treba imati mogućnost i ručnog upravljanja
 6. Stroj treba biti kružnog tipa – kružni način rada

 

3      OSTALE ODREDBE

 

3.1     Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda

 

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu u:

- pismenom obliku

- elektroničkom obliku (putem E-mail-a)

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u pismenom obliku, ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave i naznakom „ Ne otvaraj“ na adresu naručitelja:

 

 

 

ČULJAK obrt za prozvodnju, vl. Rajko Čuljak

Ulica Vjekoslava Babukića 12,

35000 SLAVONSKI BROD,

Ponuda za nadmetanje – DZN 55/16,

“Stroj za proizvodnju metli i četki“

"Ne otvaraj"

Ukoliko ponuditelj šalje ponudu u elektroničkom obliku (u .pdf formatu, kao jedan dokument), ista se šalje na E-mail adresu naručitelja:

ivan@culjak.hr

Ponuda u pisanom ili elektroničkom obliku mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18.01.2017. godine do 24:00 sata, bez obzira na način dostave.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjela ponuda te neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

Za ponude u elektroničkom obliku, koje su dostavljene izvan roka, poslat će se službena obavijest putem E-maila naručitelja da su iste zakašnjele.

Otvaranje ponuda održat će se 19.01.2017. godine u 12 sati.

 

3.2     Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 2 (dva)  dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3.3     Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

 

Dokumentacija  za nadmetanje može se preuzeti putem slanja Zahtjeva za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje na E-mail adresu naručitelja:

 

ivan@culjak.hr

 

Zahtjev za preuzimane dokumentacije mora sadržavati podatke o potencijalnom ponuditelju i to:

 

-  Naziv ponuditelja

-  Adresa ponuditelja

-  Država ponuditelja

-  Kontakt osoba

-  Telefon kontakt osobe ponuditelja

-  E-mail kontakt osobe ponuditelja

 

 

Nakon zaprimljenog Zahtjeva za preuzimanjem Dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će istu poslati potencijalnom ponuditelju putem E-mail-a s adrese ivan@culjak.hr

 

3.4     Odredba o sposobnosti ponuditelja

Zainteresirani ponuditelj, uz ponudu za predmetnu nabavu, mora dostaviti i slijedeće podatke o svome poslovanju o obliku Izjave i referentne liste:

 

 1. Podatak kada je tvrtka ponuditelja osnovana – broj godina poslovanja
 2. Ukupan broj prodanih strojeva iste funkcionalnosti kao predmet nabave (do 01.12.2016.)
 3. Ukupan broj prodanih strojeva iste funkcionalnosti kao predmet nabave i popis kupaca (u 2015. i  do 01.12.2016. godine)

 

Ponuditelj Izjavu daje u slobodnoj formi.

 

Referentna lista mora uključiti sve podatke vezane za kupca (naziv kupca, adresa kupca, država kupca, tip prodanog stroja, broj prodanih strojeva određenog tipa, datum prodaje).


Flexo u Pevecu

Asortiman proizvoda
iz naše robne
marke "Flexo"
od sada možete
pronaći
i u maloprodajnom
lancu "Pevec"ISO 9001 certifikatDodjela ISO certifakata
za upravljanje
kao dokaz poslovanja
po standardima
prihvaćenim u EU.


Ispis PDF

Dobro došli na stranice tvrtke "Čuljak" !

Tvrtka "Čuljak" posluje od 1990 god. kao proizvođač brisaćeg programa odnosno artikala za svakodnevnu uporabu u domaćinstvu. U tom asortimanu proizvoda se nalaze: spužvice za domaćinstvo, spužvaste krpe, krpe za pod, čistač poda, četke i dr. Od 2001. smo uveli proizvodnu liniju ličilačkih alata odnosno končanih i spužvastih valjaka, setovi za ličenje i sl., te treći dio proizvodnje se koji se odnosi na sjedalice za vrtne garniture, ležaljke i jastuke...

Naše robne marke:
"SUDOMAT" - brisaći program
"FLEXO" - ličilački program
"SITEX" - sjedalice i jastuci za vrtne garniture